1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios elektroninės parduotuvės taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Pirkėjui ir Pardavėjui (toliau – Pardavėjas) privalomas teisinis dokumentas, kuriame apibrėžiamos Šalių teisės ir pareigos, prekių įsigijimo, apmokėjimo už jas, pristatymo ir grąžinimo sąlygos bei tvarka, taip pat kitos su prekių pirkimu ir pardavimu elektroninėje parduotuvėje susijusios sąlygos.
1.2. Pirkėju šiose Taisyklėse laikomas asmuo, perkantis elektroninėje parduotuvėje. Elektroninėje parduotuvėje pirkti gali:
1.2.1. veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra   apribotas teismo tvarka;
1.2.2. nepilnametis nuo 14 (keturiolikos)  iki 18 (aštuoniolikos)  metų amžiaus, turintis tėvų ar rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas;
1.2.3. juridinis asmuo.
1.3. Pateikdamas užsakymą Pirkėjas besąlygiškai patvirtina, jog jis turi teisę pirkti elektroninėje parduotuvėje.
1.4. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti šias Taisykles. Apie Taisyklių pasikeitimus Pirkėjas informuojamas elektroninės parduotuvės tinklapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams, todėl Pirkėjui rekomenduojama su Taisyklėmis susipažinti kiekvieno apsipirkimo metu.
1.5. Informuojame, kad ReneDeco internetiniame puslapyje esančioje skiltyje „Klientų aptarnavimas“ pateikiama išsami informacija, susijusi su prekių užsakymu, pristatymu, grąžinimu ir pan. Atsižvelgiant į tai, prieš vykdant užsakymą rekomenduojame susipažinti su šia informacija.
1.6. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis (ar „Klientų aptarnavimas“), nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

2. Asmens duomenų apsauga

2.1. Pirkdamas ReneDeco interneto parduotuvėje, Pirkėjas privalo įvesti teisingus Užsakymui reikalingus duomenis.
2.2. Pirkėjas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, sutinka, kad jo nurodytu el. pašto adresu bus siunčiami pranešimai, būtini prekių užsakymui, mokėjimui ir pristatymui įvykdyti.
2.3. Pirkėjas taip pat privalo nurodyti savo asmens duomenis (vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį), kurie būtini prekių pirkimui, pristatymui ir mokėjimui vykdyti.
2.4. Užsiregistruodamas Pirkėjas kartu suteikia Pardavėjui teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti šiose Taisyklėse numatytais tikslais visus ir bet kuriuos asmens duomenis, kuriuos Pirkėjas tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia registruodamasis ir lankydamasis elektroninėje parduotuvėje.
2.5. Pirkėjo pateikti asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų, taip pat kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą. Tvarkydamas ir saugodamas Pirkėjo asmens duomenis Pardavėjas įgyvendins organizacines ir technines priemones, kurios užtikrins asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
2.6. Pirkėjo pateiktus asmens duomenis naudos išskirtinai tik Pardavėjas ir jo partneriai, su kuriais Pardavėjas bendradarbiauja vykdant elektroninės parduotuvės administravimą, prekių pristatymą ir (ar) kitas, su Pirkėjo užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Pardavėjas neatskleis Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus pirmiau šiame punkte paminėtus partnerius arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais gavęs įpareigojimą tą padaryti.

3. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas

3.1. Pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje www.ReneDeco.com  suformuoja ir pateikia prekių užsakymą.
3.2. Sudarius Pirkimo-pardavimo sutartį, Pirkėjo užsakymo atlikimo metu nurodytas prekių asortimentas, jų kiekis, kaina, pristatymo laikas bei kitos sąlygos yra privalomos Pirkėjui ir Pardavėjui, ir gali būti keičiamos tik šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.
3.3. Pirkimo-pardavimo sutartys registruojamos ir saugomos ReneDeco duomenų bazėje.

4. Pirkėjo teisės

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes interneto parduotuvėje ReneDeco vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis.
4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo-pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekės pristatymo dienos.
4.3. 4.2 punkte aptarta Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 1 dalimi.
4.4. 4.2 punkte aptarta Pirkėjo teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat jei ji nebuvo naudojama.
4.5. Užsakyto ir suformuoto Prekių krepšelio anuliavimas ar koregavimas nėra galimas.

5. Pardavėjo teisės

5.1. Jei Pirkėjas bando bet kokiu būdu pakenkti interneto parduotuvės darbui, duomenų saugumui ar pažeidžia kitus 6 punkte paminėtus Pirkėjo įsipareigojimus, tuomet Pardavėjas turi teisę apriboti galimybę naudotis interneto parduotuve www.ReneDeco.com.

6. Pirkėjo įsipareigojimai

6.1. Pirkėjas privalo sumokėti už įsigytas prekes ir jas priimti šiose Taisyklėse numatyta tvarka.
6.2. Jeigu Pirkėjas atsisako priimti prekes, Pardavėjui pareikalavus, Pirkėjas privalo padengti prekių grąžinimo išlaidas ir siuntimo išlaidos nėra grąžinamos.
6.3. Jeigu pasikeičia Pirkėjo duomenys, pateikti registracijos formoje, Pirkėjas privalo juos nedelsiant atnaujinti informuodamas el.paštu.
6.4. Pirkėjas pateikdamas užsakymą internetinėje parduotuvėje www.ReneDeco.com sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
6.5. Užsakymo metu Pirkėjui pamiršus įvesti galiojantį nuolaidos kodą ir apmokėjus už užsakymą pilną sumą, nuolaidos kupono nuolaidos dydis nėra grąžinamas. 
6.6. Pirkėjui nusprendus atsisakyti pirkimo sutarties, nedelsiant prašome susisiekti svetainėje nurodytu telefonu arba el.paštu. Skubiais klausimais prašome nesikreipti Facebook ar Instagram žinute, kadangi dėl didelių srautų galime jūsų žinutės nepamatyti laiku. 
6.7. Pirkėjui nusprendus atsisakyti pirkimo sutarties dėl nežinomų priežasčių arba kai gauta prekė yra kokybiška, Pardavėjas turi teisę negrąžinti elektorinių mokėjimų tiekėjų administravimo mokesčio (kurį apskaičiuoja mokėjimus priimantis tiekėjas procentaliai nuo mokamos sumos), pristatymo kompanijų mokesčio (jei siunta jau suruošta ir gavote siuntos numerį). 

6.8. Pirkėjas užsakantis prekes el.paruotuvėje www.ReneDeco.com už Europos Sajungos šalies ribų, privalo iš anksto pasidomėti apie savo šalyje galiojančius ir taikomus importo, PVM bei kitus mokesčius importuojamoms prekėms. Pardavėjas nepadengia importo, PVM ar kitų Pirkėjo šalyje galiojančių mokesčių importuojamoms prekėms. 

7. Pardavėjo įsipareigojimai

7.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti galimybę naudotis interneto parduotuvės paslaugomis, kurios veikimo sąlygas nustato šios Taisyklės ir kitos interneto parduotuvėje www.ReneDeco.com skelbiamos sąlygos.
7.2. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo įsigytas prekes pristatyti Pirkėjo pasirinktu pristatymo būdu, remdamasis sąlygomis, kurias nustato šios Taisyklės.
7.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją.
7.4. Kai dėl nenumatytų aplinkybių Pardavėjas negali pristatyti interneto parduotuvėje www.ReneDeco.com įsigytos prekės, Pardavėjas turi teisę nutraukti Pirkimo-pardavimo sutartį prieš tai el.paštu informuodamas pirkėją. Pardavėjas gali pasiūlyti analogišką ar panašią prekę. Pirkėjui atsisakius, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti sumokėtus pinigus per 2- 5 darbo dienas.
7.6. Pardavėjas gali negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtos pinigų sumos tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui.
7.7. Pardavėjas įsipareigoja aiškiai ir suprantamai suteikti Pirkėjui informaciją, įtvirtintą Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.2287 straipsnyje.

8. Prekių kainos

8.1. Prekių kainos interneto parduotuvėje ir suformuotame užsakyme ReneDeco nurodomos šalyje cirkuliuojančia valiuta – eurais. Patvirtinus užsakymą prie bendros prekių sumos prisideda Pirkėjo pasirinkto pristatymo mokestis.

9. Prekių užsakymas ir apmokėjimas už prekes

9.1. Pirkėjas, apsilankęs elektroninėje parduotuvėje, išsirenka jam patinkančias prekes, kurių pagrindu yra suformuojamas prekių krepšelis. Po prekių krepšelio suformavimo, Pirkėjas suveda duomenis, būtinus pasirinktoms prekėms pristatyti ir įsigyti: savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefoną bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes.
9.2. Užsakymas perduodamas tolesniam vykdymui tik nuo to momento, kai atsiskaitoma elektroniniu mokėjimu per Opay sistemą, PayPal, Stripe sutartis laikoma vykdytina, kai gaunamas Pirkėjo mokėjimas; kai atsiskaitoma grynaisiais prekių atsiėmimo metu – sutartis laikoma vykdytina nuo to momento, kai Pirkėjas patvirtina savo užsakymą parduotuvėje.
9.3. Klientas gali atsiskaityti už prekes vienu iš elektroninės parduotuvės pateiktų būdų bei sąlygų:
9.3.1. elektroniniu pavedimu per Opay sistemą;
9.3.2. Paypal;
9.3.3. per Stripe banko kortele.

10. Prekių pristatymas

10.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, privalo nurodyti tikslų prekių pristatymo adresą.
10.2. Pirkėjas privalo priimti prekes pats. Jei Pirkėjas prekių priimti pats negali, bet prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl pristatytų prekių netinkamam asmeniui.
10.3. Pardavėjas išsiunčia prekes Pirkėjui per 2-5 darbo dienas nuo apmokėjimo už užsakytas prekes gavimo dienos. Šis terminas yra preliminarus ir netaikomas tuo atveju, kuomet Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamos prekės (prekių), tuo tarpu Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Susipažindamas su šiomis Taisyklėmis, Pirkėjas sutinka, kad išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo terminus ir kitas sąlygas.
10.4. Prekės klientui pristatomos vienu iš pasirinktų būdų:
• Į Omniva, LP Express ir DPD siuntų savitarnos terminalus Lietuvoje;
• Registruotu pirmenybiniu paštu Lietuvoje per „Lietuvos paštas.
• Prekes galima atsiimti RenéDeco studijoje Kaune – nemokamai iš anksto suderinus apsilankymo laiką nurodytu telefonu ar el.paštu.
• Registruotu pirmenybiniu paštu Europos Sąjungos bei visose kitose šalyse per „Lietuvos paštas“.
10.5. Pardavėjas neatsako už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl trečiųjų asmenų, nesusijusių su Pardavėju, kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
10.6. Pardavėjas neatsako už muitų, PVM ar kitas siuntos gavėjo šalyje reglamentuotas mokestines prievoles, šias išlaidas apmoka gavėjas/pirkėjas.
10.7. Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta pateikiama pažeistoje (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista) išorinėje pakuotėje, jeigu siuntoje gautos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis.
10.8. Jeigu Pirkėjas, priėmęs siuntą, pastebi prekių neatitikimą, gamyklinį broką ar kitus prekių defektus, apie tai nedelsiant (ne vėliau kaip per 24 val. nuo siuntos gavimo) informuoja Pardavėją. Pasitvirtinus skundui dėl netinkamos prekių kokybės ir Pirkėjui grąžinus netinkamos kokybės prekes, Pardavėjas įsipareigoja per 14 (keturiolika) dienų grąžinti pinigus už prekę, kartu padengiant ir grąžinimo išlaidas.
10.9. Visų parduodamų prekių savybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame aprašyme. Pardavėjas neatsako už tai, kad interneto parduotuvėje esančių prekių spalva, forma ar kiti parametrai gali neatitikti realaus prekių dydžio, formos ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo monitoriaus ypatybių.

11. Prekių grąžinimas

11.1.  Kokybiškos prekės nepažeistoje prekės pakuotėje, nenuimtomis etiketėmis gali būti grąžinamos per 14 darbo dienų nuo jų gavimo dienos. Parduotų nekokybiškų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“.
11.2. Individualiai sukurti gaminiai nekeičiami ir negrąžinami. Taip pat negrąžinami gaminiai, kuriuose naudotos sidabro ar aukso detalės.
11.2. Norėdamas grąžinti kokybišką prekę(-es), Pirkėjas turi užpildyti prekių gražinimo dokumentą susisiekus el.paštu.
11.3. Prekės grąžinamos pirkėjo lėšomis, t.y. – siuntimo išlaidas apmoka pirkėjas.
11.4. Grąžinant prekes būtina laikytis šių sąlygų:
11.4.1. Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje, nepažeistoje pakuotėje. Pažeidus (sulanksčius, įlenkus, išpurvinus) gaminio pakuotę ar etiketę, taikomas 5 eur pakuotės/etiketės mokestis. Grąžinant prekę be išorinės originalios pakuotės, Pardavėjas turi teisę nepriimti arba taikyti papildomą mokestį – 2 eur.
11.4.2. Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
11.4.3. Prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos: nepažeistos etiketės,  nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.
11.4.4 Jei grąžinamas ReneDeco rūbas yra išteptas, tuomet taikomas 15 eur gaminio cheminio valymo paslaugų mokestis; 
11.4.5. Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą, ir užpildytą grąžinimo dokumentą;
11.4.6. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Pirkėjo grąžinamas prekes, jei buvo nesilaikoma prekių grąžinimo sąlygų;
11.4.7. Prekių grąžinimo paslauga teikiama:
• RenéDeco studijoje (Naujakurių g. 41, Kaunas) iš anksto susitarus;
• Per siuntų terminalus Omniva, LpExpress ar DPD (Pirkėjams iš Lietuvos) arba registruotu paštu (Pirkėjams iš kitų šalių), nurodant RenéDeco studijos adresą arba sutartą kitą adresą el.paštu.
11.4.8. Prekių grąžinimas vykdomas Pardavėjo nustatytu būdu per 14 (keturiolika) darbo dienų  nuo prekių gavimo dienos;
11.5. Pardavėjas neprisiima atsakomybės dėl neatlikto arba vėluojančio pavedimo už grąžintas prekes, jei Pirkėjas pateikia klaidingus grąžinimui reikalingus duomenis;
11.6. Pardavėjas prieš išsiųsdamas prekes Pirkėjui visuomet patikrina gaminio kokybę. Defektuotų gaminių (jei nenurodyta prie prekės aprašymo) Pirkėjui nesiunčiama. Tad Pirkėjo teigimas, kad gavo jau sugadintą, neveikiančią ar defektuotą prekę Pardavėjo neįtikins ir pinigai grąžinami nebus;
11.7. Užsakymo metu Pirkėjui pamiršus įvesti galiojantį nuolaidos kodą ir apmokėjus už užsakymą pilną sumą, nuolaidos kupono nuolaidos dydis nėra grąžinamas;
11.8. Pirkėjui nusprendus atsisakyti pirkimo sutarties, nedelsiant prašome susisiekti svetainėje nurodytu telefonu arba el.paštu. Skubiais klausimais prašome nesikreipti Facebook ar Instagram žinute, kadangi dėl didelių srautų galime jūsų žinutės nepamatyti laiku; 
11.9. Pirkėjui nusprendus atsisakyti pirkimo sutarties dėl nežinomų priežasčių arba kai gauta prekė yra kokybiška, Pardavėjas turi teisę negrąžinti elektorinių mokėjimų tiekėjų administravimo mokesčio (kurį apskaičiuoja mokėjimus priimantis tiekėjas procentaliai nuo mokamos sumos), pristatymo kompanijų mokesčio (jei siunta jau suruošta ir gavote siuntos numerį);

11.10. Pirkėjui nusprendus grąžinti kokybišką (nekokybišką) prekę/prekes, privaloma grąžinti kartu su dovana, kurią į siuntinį įdėjo Pardavėjas galiojančios akcijos metu. Nuo 2024 m. Gegužės 1 d. Pirkėjui įsigijus ReneDeco (nenukainuotų) prekių, kurių vertė 80 eur ir daugiau internetinėje svetainėje www.ReneDeco.com, el.paštu arba per socialinius tinklus, Pardavėjas įsipareigoja įdėti dovaną – 1 vnt. aksesuarą – kišeninį veidrodėlį tol, kol galios šis pasiūlymas. Pirkėjui nusprendus grąžinti gaminius ir neįdėjus dovanos atgal į siuntinį, bus išskaitoma 15 eur suma. 

12. Pardavėjo taikomos rinkodaros priemonės

12.1. Pardavėjas turi teisę vykdyti įvairaus pobūdžio akcijas, keisti jų sąlygas ar jas nutraukti.
12.2. Pardavėjas gali suteikti Pirkėjams virtualių piniginių vienetų (Kuponų), kuriais bus galima atsiskaityti už įsigyjamas prekes tik interneto parduotuvėje. Kuponai vienkartiniai (nesumuojami), viename užsakyme galima panaudoti vieną kuponą. Prekėms, kurioms puslapyje www.ReneDeco.com jau pritaikyta nuolaida (akcija), papildomos nuolaidos pritaikant kupono kodą – nesuteikiamos.
12.3. Kuponai yra vienkartiniai, juos panaudojus jie nėra grąžinami. Prekių grąžinimo atveju Kuponai nėra grąžinami Pirkėjui. Kuponai į grynuosius pinigus nekeičiami.

13. Baigiamosios nuostatos

16.1. Šios prekių pirkimo-pardavimoTaisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
16.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
16.3. Visi pranešimai turi būti teikiami el.patu: info@ReneDeco.com arba telefonu +370 612 82477.
16.4. Sutartis sudaroma, vykdoma ir bendravimas tarp Pirkėjo ir Pardavėjo vyksta valstybine lietuvių kalba arba anglų kalba.

Informacija atnaujinta – 2024 m. Gegužės 21 d.

Meniu
Close

Krepšelis

Close

Pažymėti

Jūsų peržiūrėtos prekės

Close

Close

Kategorijos