1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios elektroninės parduotuvės taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Pirkėjui ir Pardavėjui (toliau – Pardavėjas) privalomas teisinis dokumentas, kuriame apibrėžiamos Šalių teisės ir pareigos, prekių įsigijimo, apmokėjimo už jas, pristatymo ir grąžinimo sąlygos bei tvarka, taip pat kitos su prekių pirkimu ir pardavimu elektroninėje parduotuvėje susijusios sąlygos.
1.2. Pirkėju šiose Taisyklėse laikomas asmuo, perkantis elektroninėje parduotuvėje. Elektroninėje parduotuvėje pirkti gali:
1.2.1. veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra   apribotas teismo tvarka;
1.2.2. nepilnametis nuo 14 (keturiolikos)  iki 18 (aštuoniolikos)  metų amžiaus, turintis tėvų ar rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas;
1.2.3. juridinis asmuo.
1.3. Pateikdamas užsakymą Pirkėjas besąlygiškai patvirtina, jog jis turi teisę pirkti elektroninėje parduotuvėje.
1.4. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti šias Taisykles. Apie Taisyklių pasikeitimus Pirkėjas informuojamas elektroninės parduotuvės tinklapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams, todėl Pirkėjui rekomenduojama su Taisyklėmis susipažinti kiekvieno apsipirkimo metu.
1.5. Informuojame, kad ReneDeco internetiniame puslapyje esančioje skiltyje „Klientų aptarnavimas“ pateikiama išsami informacija, susijusi su prekių užsakymu, pristatymu, grąžinimu ir pan. Atsižvelgiant į tai, prieš vykdant užsakymą rekomenduojame susipažinti su šia informacija.
1.6. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis (ar „Klientų aptarnavimas“), nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

2. Asmens duomenų apsauga

2.1. Pirkdamas ReneDeco interneto parduotuvėje, Pirkėjas privalo įvesti teisingus Užsakymui reikalingus duomenis.
2.2. Pirkėjas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, sutinka, kad jo nurodytu el. pašto adresu bus siunčiami pranešimai, būtini prekių užsakymui, mokėjimui ir pristatymui įvykdyti.
2.3. Pirkėjas taip pat privalo nurodyti savo asmens duomenis (vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį), kurie būtini prekių pirkimui, pristatymui ir mokėjimui vykdyti.
2.4. Užsiregistruodamas Pirkėjas kartu suteikia Pardavėjui teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti šiose Taisyklėse numatytais tikslais visus ir bet kuriuos asmens duomenis, kuriuos Pirkėjas tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia registruodamasis ir lankydamasis elektroninėje parduotuvėje.
2.5. Pirkėjo pateikti asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų, taip pat kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą. Tvarkydamas ir saugodamas Pirkėjo asmens duomenis Pardavėjas įgyvendins organizacines ir technines priemones, kurios užtikrins asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
2.6. Pirkėjo pateiktus asmens duomenis naudos išskirtinai tik Pardavėjas ir jo partneriai, su kuriais Pardavėjas bendradarbiauja vykdant elektroninės parduotuvės administravimą, prekių pristatymą ir (ar) kitas, su Pirkėjo užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Pardavėjas neatskleis Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus pirmiau šiame punkte paminėtus partnerius arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais gavęs įpareigojimą tą padaryti.

3. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas

3.1. Pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje www.ReneDeco.com  suformuoja ir pateikia prekių užsakymą.
3.2. Sudarius Pirkimo-pardavimo sutartį, Pirkėjo užsakymo atlikimo metu nurodytas prekių asortimentas, jų kiekis, kaina, pristatymo laikas bei kitos sąlygos yra privalomos Pirkėjui ir Pardavėjui, ir gali būti keičiamos tik šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.
3.3. Pirkimo-pardavimo sutartys registruojamos ir saugomos ReneDeco duomenų bazėje.

4. Pirkėjo teisės

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes interneto parduotuvėje ReneDeco vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis.
4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo-pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekės pristatymo dienos.
4.3. 4.2 punkte aptarta Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 1 dalimi.
4.4. 4.2 punkte aptarta Pirkėjo teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat jei ji nebuvo naudojama.
4.5. Užsakyto ir suformuoto Prekių krepšelio anuliavimas ar koregavimas nėra galimas.

5. Pardavėjo teisės

5.1. Jei Pirkėjas bando bet kokiu būdu pakenkti interneto parduotuvės darbui, duomenų saugumui ar pažeidžia kitus 6 punkte paminėtus Pirkėjo įsipareigojimus, tuomet Pardavėjas turi teisę apriboti galimybę naudotis interneto parduotuve www.ReneDeco.com.

  1. Pirkėjo įsipareigojimai

6.1. Pirkėjas privalo sumokėti už įsigytas prekes ir jas priimti šiose Taisyklėse numatyta tvarka.
6.2. Jeigu Pirkėjas, prekių pristatymo metu, be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, Pardavėjui pareikalavus, Pirkėjas privalo padengti prekių grąžinimo išlaidas.

6.3. Jeigu pasikeičia Pirkėjo duomenys, pateikti registracijos formoje, Pirkėjas privalo juos nedelsiant atnaujinti informuodamas el.paštu.

6.4. Pirkėjas pateikdamas užsakymą internetinėje parduotuvėje www.ReneDeco.com sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

7. Pardavėjo įsipareigojimai

7.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti galimybę naudotis interneto parduotuvės paslaugomis, kurios veikimo sąlygas nustato šios Taisyklės ir kitos interneto parduotuvėje www.ReneDeco.com skelbiamos sąlygos.
7.2. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo įsigytas prekes pristatyti Pirkėjo pasirinktu pristatymo būdu, remdamasis sąlygomis, kurias nustato šios Taisyklės.
7.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją.
7.4. Kai dėl nenumatytų aplinkybių Pardavėjas negali pristatyti interneto parduotuvėje www.ReneDeco.com įsigytos prekės, Pardavėjas turi teisę nutraukti Pirkimo-pardavimo sutartį prieš tai el.paštu informuodamas pirkėją. Pardavėjas gali pasiūlyti analogišką prekę. Pirkėjui atsisakius, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti sumokėtus pinigus per 5 darbo dienas.
7.6. Pardavėjas gali negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtos pinigų sumos tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui arba kol Pirkėjas pateikia įrodymą, kad prekės yra išsiųstos Pardavėjui, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau.
7.7. Pardavėjas įsipareigoja aiškiai ir suprantamai suteikti Pirkėjui informaciją, įtvirtintą Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.2287 straipsnyje.

8. Prekių kainos

8.1. Prekių kainos interneto parduotuvėje ir suformuotame užsakyme RenéDeco nurodomos šalyje cirkuliuojančia valiuta – eurais. Patvirtinus užsakymą prie bendros prekių sumos prisideda Pirkėjo pasirinkto pristatymo mokestis.

9. Prekių užsakymas ir apmokėjimas už prekes

9.1. Pirkėjas, apsilankęs elektroninėje parduotuvėje, išsirenka jam patinkančias prekes, kurių pagrindu yra suformuojamas prekių krepšelis. Po prekių krepšelio suformavimo, Pirkėjas suveda duomenis, būtinus pasirinktoms prekėms pristatyti ir įsigyti: savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefoną bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes.
9.2. Užsakymas perduodamas tolesniam vykdymui tik nuo to momento, kai atsiskaitoma banko pavedimu, sutartis laikoma vykdytina, kai gaunamas Pirkėjo mokėjimas; kai atsiskaitoma grynaisiais prekių atsiėmimo metu – sutartis laikoma vykdytina nuo to momento, kai Pirkėjas patvirtina savo užsakymą parduotuvėje.
9.3. Klientas gali atsiskaityti už prekes vienu iš elektroninės parduotuvės pateiktų būdų bei sąlygų:
9.3.1. banko pavedimu;

9.3.2. Paypal;
9.3.3. grynaisiais pinigais atsiėmimo metu;

10. Prekių pristatymas

10.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, privalo nurodyti tikslų prekių pristatymo adresą.
10.2. Pirkėjas privalo priimti prekes pats. Jei Pirkėjas prekių priimti pats negali, bet prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl pristatytų prekių netinkamam asmeniui.
10.3. Pardavėjas pristato prekes Pirkėjui per 3-7 darbo dienas nuo apmokėjimo už užsakytas prekes gavimo dienos. Šis terminas yra preliminarus ir netaikomas tuo atveju, kuomet Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamos prekės (prekių), tuo tarpu Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkūmą. Susipažindamas su šiomis Taisyklėmis, Pirkėjas sutinka, kad išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo terminus ir kitas sąlygas.
10.4. Prekės klientui pristatomos vienu iš pasirinktų būdu:
• Į Omniva ir LP Express siuntų savitarnos terminalus Lietuvoje – nemokamas, kai užsakymo suma didesnė nei 65 Eur., (užsakymams Lietuvoje iki 65 Eur. – 3 Eur pristatymo kaina);
• Registruotu paštu Lietuvoje per „Lietuvos paštas“ – nemokamas, kai užsakymo suma didesnė nei 65 Eur., (užsakymams iki 65 Eur. – 2,50 Eur pristatymo kaina);
• Prekes galima atsiimti RenéDeco studijoje Kaune – nemokamai iš anksto suderinus apsilankymo laiką nurodytu telefonu ar el.paštu.

  • Registruotu paštu Europos Sąjungos šalyse – 6 eur, Visos kitos šalys – 14 eur.

10.5. Pardavėjas neatsako už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl trečiųjų asmenų, nesusijusių su Pardavėju, kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

10.6. Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta pateikiama pažeistoje (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista) išorinėje pakuotėje, jeigu siuntoje gautos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis.

10.7. Jeigu Pirkėjas, priėmęs siuntą, pastebi prekių neatitikimą, gamyklinį broką ar kitus prekių defektus, apie tai nedelsiant (ne vėliau kaip per 24 val. nuo siuntos gavimo) informuoja Pardavėją. Pasitvirtinus skundui dėl netinkamos prekių kokybės ir Pirkėjui grąžinus netinkamos kokybės prekes, Pardavėjas įsipareigoja per 14 (keturiolika) dienų grąžinti pinigus už prekę, kartu padengiant ir grąžinimo išlaidas.
10.8. Visų parduodamų prekių savybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame aprašyme. Pardavėjas neatsako už tai, kad interneto parduotuvėje esančių prekių spalva, forma ar kiti parametrai gali neatitikti realaus prekių dydžio, formos ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo monitoriaus ypatybių.

11. Prekių grąžinimas

11.1.  Kokybiškos prekės nepažeistoje prekės pakuotėje išsaugant etiketes gali būti grąžinamos per 14 darbo dienų nuo jų gavimo dienos. Parduotų nekokybiškų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“.

11.2. Individualiai sukurti gaminiai nekeičiami ir negrąžinami. Taip pat negrąžinami gaminiai, kuriuose naudotos sidabro ar aukso detalės.
11.2. Norėdamas grąžinti kokybišką prekę(-es), Pirkėjas turi užpildyti prekių gražinimo dokumentą susisiekus el.paštu.

11.3. Kokybiškos prekės grąžinamos pirkėjo lėšomis, t.y. – siuntimo išlaidas apmoka pirkėjas.
11.4. Grąžinant prekes būtina laikytis šių sąlygų:
11.4.1. Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje, nepažeistoje pakuotėje;
11.4.2. Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
11.4.3. Prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos: nepažeistos etiketės,  nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.
11.4.5. Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą, ir užpildytą grąžinimo dokumentą;
11.4.6. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Pirkėjo grąžinamas prekes, jei buvo  nesilaikoma prekių grąžinimo sąlygų;
11.4.7. Prekių grąžinimo paslauga teikiama:
• RenéDeco studijoje (Naujakurių g. 41, Kaunas, Šilainiai) iš anksto susitarus;
• Registruotu paštu nurodant RenéDeco studijos adresą arba sutartą kitą adresą el.paštu.
11.4.8. Prekių grąžinimas vykdomas Pardavėjo nustatytu būdu per 14 (keturiolika) darbo dienų  nuo prekių gavimo dienos;

11.5. Pardavėjas neprisiima atsakomybės dėl neatlikto arba vėluojančio pavedimo už grąžintas prekes, jei Pirkėjas pateikia klaidingus grąžinimui reikalingus duomenis.

12. Pardavėjo taikomos rinkodaros priemonės

12.1. Pardavėjas turi teisę vykdyti įvairaus pobūdžio akcijas, keisti jų sąlygas ar jas nutraukti.
12.2. Pardavėjas gali suteikti Pirkėjams virtualių piniginių vienetų (Kuponų), kuriais bus galima atsiskaityti už įsigyjamas prekes tik interneto parduotuvėje. Kuponai vienkartiniai (nesumuojami), viename užsakyme galima panaudoti vieną kuponą. Prekėms, kurioms puslapyje www.ReneDeco.com jau pritaikyta nuolaida (akcija), papildomos nuolaidos pritaikant kupono kodą – nesuteikiamos.
12.3. Kuponai yra vienkartiniai, juos panaudojus jie nėra grąžinami. Prekių grąžinimo atveju Kuponai nėra grąžinami Pirkėjui. Kuponai į grynuosius pinigus nekeičiami.

13. Baigiamosios nuostatos

16.1. Šios prekių pirkimo-pardavimoTaisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
16.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžimi Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
16.3. Visi pranešimai turi būti teikiami el.patu: info@ReneDeco.com arba telefonu +370 612 82477.

16.4. Sutartis sudaroma, vykdoma ir bendravimas tarp Pirkėjo ir Pardavėjo vyksta valstybine lietuvių kalba arba anglų kalba.

Navigation
Close

My Cart

Close

Wishlist

Recently Viewed

Close

Close

Categories